దేశంలోని ప్రతి బాలిక పాఠశాలలో ఉండటానికి సహాయపడండి

దేశంలోని ప్రతి బాలిక పాఠశాలలో ఉండటానికి సహాయపడండి

14 ఏళ్లలోపు వయస్సున్న 85 లక్షల బాలికలు భారతదేశ తరగతి తరగతుల నుండి తప్పిపోయారు. చదువు వారికి సుదూర కలలు. కేవలం 500 రూపాయల చొప్పున మీరు ఈ బాలికలను పాఠశాలలో చేర్చుకోవటానికి మరియు తమ కలలను తెలుసుకునేలా సాయం చేసుకోగలుగుతారు. నేడు దానం చేయండి !

Oxfam India’s Vision

Our vision is to help create a just nation without poverty; a sustainable society in which people especially the poor can demand and enjoy their rights, influence the decisions that affect their lives, and assume their responsibilities as full citizens in which all human beings are valued and treated equally. We believe in the “Right to life with dignity for all”.

Oxfam India’s Mission

Our mission is to help create lasting solutions to address the injustice of poverty by engaging empowered citizens to become active and supportive partners, advocating an effective and accountable State and building opportunities for the marginalized. We have to create a society for all, where equality prevails and every individual can exhibit his/her right to a safe and happy life.

Address

Oxfam India
Shriram Bharatiya Kala Kendra,
4th and 5th Floor, 1,
Copernicus Marg, New Delhi - 110 001


We work to achieve the goal of universal, inclusive and quality elementary education.

Read More

Sign Now to Support!

Oxfam India

0 / 10000 Actions

By signing, you accept the Terms & Conditions and Privacy & Security

Related Petitions

Education
Save children from being failed and out-of-school in India

Will failing students improve the quality of education in India?

Read More

1 / 500000 Actions

SIGN PETITION

img Become an Oxfam Supporter, Sign Up Today One of the most trusted non-profit organisations in India